Nyhende

Sogndal-ordførar vil ikkje ta stilling til om kommunen skal følgje offentleglova

Rundt juletidene hadde Arild Grande (A) ein interpellasjon til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i høve offentleglova.

Spørsmålet var som følgjer:

[pullquote align=center]
Åpenhet og innsyn er avgjørende for at folk skal bli informert og engasjert i offentlig virksomhet. Men vi hører ofte at mediene nektes innsyn og at informasjon ikke kommer ut – enten ved at dokumentinnsyn treneres eller at virksomheter er organisert på en måte som hindrer innsyn.
[/pullquote]

Og vidare:

[pullquote align=center]
Hvilke initiativ vil statsråden ta for å sikre størst mulig åpenhet i kommunal forvaltning, og sikre at offentlig informasjon gjøres lettere tilgjengelig, for å påse at kommunene overholder offentlighetslovens bestemmelse om at innsynskrav skal avgjøres «uten ugrunnet opphold», samt for å sikre at kommunene ikke begrenser ansattes ytringsfrihet ut over hva det er lovlig adgang til?
[/pullquote]

I svaret viser Sanner m.a. til kven som har ansvaret:

[pullquote align=center]
Åpenhet er en forutsetning for et godt og velfungerende lokaldemokrati. Det er viktig at både ordførere og rådmenn er bevisste på hvilket ansvar de har, og at lokalpolitikerne bidrar til at disse viktige verdiene sikres.
[/pullquote]

Sogndal-ordførar Jarle Aarvoll (A) er truleg ueinig med sin partikollega på Stortinget når det gjeld openheit og innsyn. I skrivande stund har eg venta 126 dagar på innsyn i Sogndal kommune. Rådmannen i kommunen, Jostein Aanestad, nektar ikkje berre svare på innsynskrav, han svarer heller ikkje Fylkesmannen.

Fylkesmannen ved juridisk sjef har sagt dei ikkje har instruksjonsmynde ovanfor kommunane. I den anledning, sendte eg ordføraren desse spørsmåla den 16. januar. Svarfrist var 25. januar:

Spørsmål til ordføraren i Sogndal

Nedanfor er spørsmål sendt til ordføraren i Sogndal, med kopi til lokale- og regionale medier.

I samband med at rådmann Jostein Aanestad ikkje svarer Fylkesmannen tross fleire skriftlege oppmodingar, har eg følgjande spørsmål til ordførar Jarle Aarvoll:
[list type=bullet]

  • Korleis vurderer ordføraren Fylkesmannen sin juridiske kompetanse på offentleglova?
  • Meiner ordføraren at over 110 dagar utan svar er «utan ugrunna opphald»?
  • Er ordføraren likegyldig til om rådmann Jostein Aanestad følgjer offentleglova eller ikkje?
  • Kva tiltak vil ordføraren gjere for å sikre at Sogndal kommune følgjer offentleglova?

[/list]

Sogndal-ordførar Jarle Aarvoll har ikkje besvart spørsmåla.